Litteraria je literárnovedný zborník, ktorý vychádzal v Ústave slovenskej literatúry SAV (1958 – 1973), resp. Literárnovednom ústave SAV (od 1973 do 1988) vo forme ročenky v spolupráci s vydavateľstvom SAV v Bratislave. Spočiatku mal podtitul Štúdie a dokumenty a publikoval príspevky v širokom tematickom rozpätí (literárna teória, literárna história, literárna biografistika, pramene). Neskôr prevažovali monotematické čísla. Litteraria predstavovala spolu s vedeckým časopisom Slovenská literatúra základnú metodologickú platformu dobovej slovenskej literárnej vedy. Vydávanie tejto akademickej ročenky bolo ukončené 28. zväzkom v roku 1988.