Slovenská literatúra, revue pre literárnu vedu je recenzovaný, databázovaný vedecký časopis, ktorý v Slovenskej akadémii vied vychádza kontinuitne od roku 1954. Poskytuje publikačný priestor pre literárnovednú slovakistiku (teória literatúry, poetika, dejiny slovenskej literatúry a jej kontexty) a príbuzné humanitné disciplíny. Vychádza šesťkrát ročne.

Podrobnejšie informácie a otvorený prístup k novším číslam časopisu nájdete na tejto adrese.

Archív starších ročníkov (1954 – 2004)